La province de Namur, au coeur de votre quotidien

  • NL
Editieprincipes

In het kader van de webeditie van ropslettres.be heeft het Félicien Rops Museum (Provincie Namen) een beroep gedaan op wetenschappers gespecialiseerd in het domein van de teksteditie en in het bijzonder de editie van brieven: het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie(CTB) van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Dankzij deze samenwerking werden de exacte transcriptieregels bepaald met het oog op een kritische editie, zonder filologische ambitie, toegankelijk voor verschillende doelgroepen. De vastgelegde editieprincipes werden goedgekeurd door het wetenschappelijk comité, dat sinds 2009 mee betrokken is bij het project van de webeditie.

Nummering

Elke brief is voorzien van een editienummer, toegekend naargelang de publicatievolgorde op de site ropslettres.be.

Datering en plaatsbepaling

Als de datum en/of plaats van de brief niet worden vermeld, hebben we getracht deze te reconstrueren. Deze informatie wordt dan tussen haakjes weergegeven. Indien we de plaats niet konden achterhalen, wordt gebruik gemaakt van de norm “s.l.”, bij gebrek aan informatie over de datum hanteren we 0000/00/00.

Tekstopmaak 

De transcripties zijn uiterst getrouw en nauwkeurig. De spelling, de schrijfwijze van die tijd, de afkortingen en de leestekens worden behouden. Zo worden ook hoofdletters en kleine letters overgenomen zoals ze in de originele teksten voorkomen. Dezelfde spelling van eigennamen en plaatsnamen wordt gehanteerd.
De onderstrepingen van woorden worden weergegeven. Vanaf drie onderstrepingen wordt een golvende onderstreping gebruikt.
De toevoegingen in de kantlijn worden weergegeven tussen punthaken < > precies daar waar ze in de tekst hadden moeten staan. Als niet duidelijk is waar exact in de tekst deze toevoeging moest staan, wordt het weergegeven op het einde van de transcriptie maar nog steeds tussen punthaken < >. In de mate van het mogelijke wordt doorstreepte tekst als zodanig weergegeven.
Er wordt verwezen naar afbeeldingen met behulp van de vermelding “fig.” tussen haakjes en voorzien van een nummering. Vb.: [fig. 1].
De eventuele tekst overgenomen in een afbeelding wordt als volgt weergegeven: [fig. 1 xxxx].
Als deze tekst is opgedeeld in verschillende afzonderlijke delen, wordt de opsplitsing aangeduid aan de hand van een schuine streep. Vb.: [fig. 1 xxxx / xxxx].

Wijzigingen aangebracht aan de tekst

Omwille van de leesbaarheid worden bepaalde wijzigingen aangebracht bij de opmaak van de tekst:

  • accenten op hoofdletters worden opnieuw weergegeven
  • het accent op de “où”  wordt opnieuw weergegeven tussen haakjes
  • afkortingen zoals “pr”, “ds”, “ns” en “vs” worden omgezet in volledige woorden en dit tevens tussen haakjes
  • onnodige aanhalingstekens in citaten worden weggelaten
  • het gebruik van het dubbele koppelteken “=” wordt systematisch vervangen door het enkele koppelteken
  • delen in superscript worden niet langer onderstreept (vb.: Mlle).
  • de nummering van bepaalde pagina’s door Rops werd niet behouden

Tussenkomsten van de editie

Alle tussenkomsten van de editie worden weergegeven tussen haakjes [ ]. 
Wanneer het gaat om een hypothetische lezing, worden het of de veronderstelde woord(en) tussen haakjes geplaatst, gevolgd door een vraagteken: vb. [woord ?].
In geval van onleesbare tekst wordt de aanwezigheid ervan toch kenbaar gemaakt door de reden tussen haakjes te vermelden: [onleesbaar: doorstreept], [onleesbaar: onontcijferbaar], [onleesbaar: geschrapt].